Jaa sivu:

Yleistä tulityöluvista

Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.

Noin määrittelee pelastuslaki varovaisuuden noudattamisen tulen käsittelyssä. Pelkkä varovaisuus ei kuitenkaan riitä. Tulitöitä tehtäessä siihen on oltava asianomainen lupa, tulityölupa, ja tämän luvan lisäksi tilapäisellä tulityöpaikalla työn tekijältä vaaditaan aina myös tulityökortti.

Ilman näitä vahinkojen sattuessa esimerkiksi vakuutusyhtiön tulee varmasti ongelmia  korvauksista. Eikä tässä vielä kaikki! Tarvitaan myös tulityösuunnitelma.

Pro Tulityö

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Mitä ovat tulityöt?

Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä. Näitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt ja metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella eli kansanomaisesti rälläkällä.

Tulityölupaa tai tulityökorttia ei pääsääntöisesti tarvita tehtäessä tulityötä vakituisella tulityöpaikalla eikä, jos työ tehdään palovaarattomilla  menetelmillä tai vakuuttamattomissa kohteissa.

Tulityöluvan antajalla ja tulitöiden valvontaa ja vartiointia suorittavalla on oltava sama tulityökoulutus kuin tulityötä tekevällä.

Tulityölupa

Tulityölupa on kirjallinen lupa, joka oikeuttaa tulitöiden tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla. Tulityöluvan saamisen edellytys on, että työstä aiheutuvat vaarat on selvitetty ja mahdollisten vaarojen varalle on määrätty turvatoimet.

Tehtävän työn vaarojen selvityksessä joudutaan arvioimaan vaarat niin itse tulityöpaikalla kuin sen ympäristössäkin. Vaara-arvioinnissa on huomioitava myös se kuinka vakavia seuraukset voivat olla. Vaarojen selvitys on tehtävä aina ennen tulityöluvan myöntämistä ja aina, kun tulityöpaikan työolosuhteet muuttuvat.

Tämän vaarojen arvioinnin ja selvityksen perusteella määrätään työalueen tarvittavat turvatoimet. Näiden tarkoitus on välttää tulityöstä aiheutuvat vahingot.

Tulityökortti

Tulityökortti on määräaikainen todistus, jonka haltijalla on hyväksytysti suoritettu tulitöiden turvallisuustutkinto. Tutkinto on 1-päiväinen. Tutkinnon on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymä. Vain tämä takaa sen, että tulityön suorittajalla on riittävät tiedot tulityöturvallisuudesta.

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneritysalan tulityökoulutus yhdistyivät vuoden 2016 alussa. Tämän jälkeen suoritettu tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään sekä ”perinteisiä” tulitöitä että katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.

Tulityösuunnitelma

Tulitöitä tehtäessä edellytetään, että niistä on olemassa erillinen tulityösuunnitelma.

Tulitöiden paloturvallisuuden standardissa (SFS 5900) opastetaan tulityösuunnitelman tekijää ja vakuutuksenottajaa sisällyttämään suunnitelmaan ainakin seuraavat asiat:

  • tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö, jonka tehtävä on ylläpitää tulityösuunnitelmaa ja huolehtia, että turvallisuusohjeita ja määräyksiä noudatetaan
  • henkilöt, joilla on oikeus myöntää tulityölupa
  • henkilöt, joilla on oikeus tehdä tulitöitä
  • tulitöissä tarvittavien suojausmateriaalien ja alkusammutuskaluston saatavuus ja tulityön vartioinnin järjestäminen
  • tulityövartioinnin järjestäminen
  • vakuutuksenottajan tuotannosta, toimitiloista, ympäristöstä tai muista vastaavista tekijöistä aiheutuvat tulityöturvallisuuteen vaikuttavat muut
  • vakituiset tulityöpaikat

Tulitöiden tekijänä käytetään usein aliurakoitsijaa.  Jos tilaajalla ei ole omaa tulityösuunnitelmaa, kuten esimerkiksi taloyhtiöillä, voidaan noudattaa urakoitsijan tulityösuunnitelmaa, mutta tilaajan on varmistettava, että urakoitsijalla on oma tulityösuunnitelma, jonka mukaan he myös toimivat.

Riskien arviointia ei pidä vähätellä

Ennen kuin tulitöihin ryhdytään, on tehtävä riskien arviointi. Tämä ei ole ”pakollinen paha” ainoastaan lain kirjaimen täyttämiseksi ja vakuutusyhtiön tyynnyttämiseksi. Riskien arviointi takaa töiden turvallisuuden ennakkoon.

Riskien arviointi on ennen kaikkea paloriskien arviointia ja samassa yhteydessä tehtäviä suojatoimia. Riskejä tulityössä riittää: palovaara, ihmisten loukkaantumiset, vaarat ympäristölle…

Luettelo on pitkä ja vaihtelee aina toimialasta ja tehtävästä työstä riippuen. Perusteellinen riskien arviointi voi pelastaa ihmishenkiä ja pelastaa suurilta aineellisilta vahingoilta. Riskien arviointia ei kannata vähätellä.

Pelastuslaki ja SFS 5900:2011

Tulitöiden tekemistä ohjaavat pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja lisäksi standardi SFS-5900:2011. Vakuutetuissa kohteissa vakuutusyhtiöillä voi lisäksi olla omia suojeluohjeita.

Standardi 5900 koskee tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista tilapäisillä tulityöpaikoilla.  Standardissa esitetään toimenpiteet paloturvallisuuden lisäämiseksi asennus-, huolto- ja korjaustöissä joissa hitsataan, leikataan, hiotaan tai tehdään muuta työtä avoliekillä tai vastaavaa työtä, josta aiheutuu palovaara.

Standardi ohjeistaa myös henkilöitä, jotka johtavat, valvovat ja tekevät tulitöitä. Nämä ohjeet koskevat myös ulkopuolisia urakoitsijoita ja kiinteistöjen hoidosta vastaavia henkilöitä.

Onnettomuudet vähentyneet

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (SPEK) kerrotaan, että sen jälkeen, kun tulitöiden turvallisuuskoulutuksia on järjestetty (alk. 1988), on suurpalojen määrä Suomessa laskenut roimasti. Kun suurpaloja ennen koulutuksia oli kaikista tulipaloista 40 prosenttia, niitä nyt on enää 5 prosenttia.

Suurpaloksi luokitellaan tulipalo, jossa syntyy vähintään 200 000 euron vahingot.

Palojen määrän väheneminen tarkoittaa tietysti myös huimaa laskua tulipaloista aiheutuvissa kustannuksissa. Kun vahingonkorvauksia aiemmin maksettiin noin 14 miljoonaa euroa  vuodessa, nyt määrä on noin 2,5 miljoonaa. SPEK:stä todetaan, että tulitöiden aiheuttamat suurpalot vähenivät erittäin merkittävästi sen jälkeen, kun tulityölupa ja tulityökoulutus otettiin käyttöön.

Älä tee yksin – noudata ohjeita

Tulityöohjeiden noudattamatta jättämisestä on ikäviä seurauksia. Usein vahinkoja syntyy myös silloin, kun tulityötä tehdään yksin. Näin ei pitäisi koskaan tapahtua. Uutiset kertovat suurista vahingoista, joita laiminlyönnit ovat aiheuttaneet.

Yksi esimerkki on vuonna 2016 Porvoossa tapahtunut teollisuushallin palo. Tuhoisa onnettomuus sai alkunsa katolla tehdyistä tulitöistä. Koko 1000 neliön teollisuushalli tuhoutui, ja palon vuoksi jouduttiin antamaan vaaratiedote lähiseudulle runsaan savumuodostuksen vuoksi.

Toisena esimerkkinä voidaan mainita vuonna 2017 Iisalmessa lämpöpuun käsittelylinjalla tapahtunut suurpalo, joka sai alkunsa linjan huoltotöiden aikana tehdyistä tulitöistä. Palon syttyessä siellä oli tehty hitsaus- ja hiomistöitä, joista syntyy kipinöitä.

Molemmissa tapauksissa yrityksille aiheutui mittavat taloudelliset vahingot. Kaikkia vahinkoja ei voida välttää, mutta suurin osa voitaisiin, jos riskien arviointi olisi tehty oikein ja suojatoimet olisi toteutettu sen mukaisesti.

Paitsi tulityönvartija, on tulityöpaikalla aina oltava myös riittävä ja toimiva alkusammutuskalusto. Tästä on määritelmä tulityöluvassa.

Linkkejä

Pelastuslaki (379/2011)

Vakuutussopimuslaki (543/1994)

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Rikoslaki (39/1889) erityisesti RL 44:12

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)

Tulityöt turvallisuusohje 2017 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tulityö

Tulitöiden paloturvallisuus -standardi

http://www.finnflame.fi/ladattavat/tulitoiden_paloturvallisuusstandardi.pdf

http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulityot

Pro Tulityö -palvelu

Perustietoa tulityöluvista

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jossa käydään lyhyesti läpi tulityölupiin liittyvät ydinasiat. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

Scroll to Top