Etusivu » Tulityöt ja taloyhtiöt

Taloyhtiön tulitöissä roolit ja vastuut on tehtävä selviksi

Jaa sivu:

Pähkäilyltä välttyy, jos pelisäännöt kirjaa pelastussuunnitelmaan.

Taloyhtiön tulitöitä tehdään erilaisten remonttien yhteydessä. Tässä jutussa on kuvattu erilaisia käytänteitä, jotka liittyvät tulityölupaan, töiden tekijään ja tulityön valvontaan. Juttu ei anna tarkkoja ohjeita, vaan pyrkii herättämään ajatuksia ja suosittelee hyviä toimintatapoja, joista taloyhtiön hallinto päättää oman harkintansa ja oman selvitystyönsä pohjalta.

Jokaisen taloyhtiön ja tulitöihin osallistuvan on ajateltava asiaa ja tarvittavia toimia juuri teidän kohteen vaatimusten mukaisesti!

Tulityöt eivät ole aivan helppo rasti oikein tehtynä

Taloyhtiössä ryhdytään putkiremonttiin. Urakoitsija tulee isännöintitoimistoon, esittää tulityökorttinsa ja pyytää allekirjoittamaan tulityöluvan. Isännöitsijä raapii ensin päätään ja toteaa sitten, ettei hän voi antaa tulityölupaa ennen kuin urakoitsija esittää tulityösuunnitelman. Muun muassa näin on kuvattu tyypillistä lähtötilannetta.

Isännöitsijän tilannetta helpottaa, jos tulitöiden tekemisen pelisäännöt on kirjattu omaksi luvukseen taloyhtiön pelastussuunnitelmaan. Tietämättömyys tai suoranaiset virheet tulitöiden luvissa, töissä tai valvonnassa voivat kostautua kalliina laskuna, jonka maksajasta riidellään oikeudessa.

Tulitöihin liittyy tulipalon vaara eli merkittävä turvallisuusriski, ja siksi jokaisen ammattilaisen on tiedettävä roolinsa ja vastuunsa, jotta tulityö voidaan tehdä turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Tulityön tekeminen edellyttää paitsi suunnitelmaa ja lupaa, myös valvontaa.

Mutta kuka taloyhtiössä voi myöntää tulityöluvan? Kenen – siis työn tilaajan vai tekijän – tulityösuunnitelmaa tulisi noudattaa? Ja voiko kuka tahansa toimia tulityön vartijana eli valvoa töiden kulku? Nämä asiat tulisi selvittää perusteellisesti. Myös vakuutusehdot ja vakuutusyhtiön suojeluohjeet kannattaa tarkistaa ennen tulitöihin ryhtymistä.

Yksi keino välttää tulityöruljanssi on valita urakoitsija, joka pystyy korvaamaan tulityön uusilla työtavoilla tai menetelmillä, esimerkiksi leikkureilla. Kaikista tulitöistä ei kuitenkaan pääse eroon, varsinkin jos on kyse isommasta urakasta.

Luvan myöntäjällä suuri vastuu

Tulitöiden tekemisessä tärkeimmät roolit ovat tulityöluvan myöntäjä, tulityön tekijä sekä tulityönaikainen ja työnjälkeinen vartija.

Tulityöluvan myöntäjällä on suuri vastuu, siksi hänellä tulisi olla koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella parhaat mahdollisuudet tunnistaa tulityöstä aiheutuvat riskit ja määrätä riskien mukaiset turvatoimet.

Luvan myöntäjällä itselläänkin on oltava tulityökortti. Tulityöluvan myöntäjän on myös tarkistettava, että myös tulityön tekijällä on tulityökortti ja tulityösuunnitelma. Myös tulityön riskit on arvioitava etukäteen – se on tärkeä osa luvan myöntämistä. Etukäteen on siis mietittävä, mitä riskejä tulityö esimerkiksi ympäristölle aiheuttaa.

Tulityöluvan myöntäjän tulisi myös valvoa, että tulityösuunnitelmaa noudatetaan. Hänen olisi määrättävä riittävä määrä sammutuskalustoa kohteeseen, määrätä tulityövartiointi sekä varmistaa, että tulityölupaan kirjatut turvatoimet on tehty ennen töiden aloittamista. Hänen on myös huolehdittava, että turvatoimia noudatetaan paitsi työssä myös taukojen aikana.

Ison osan vastuusta kantaa siis tulityöluvan myöntäjä. Siitä huolimatta jokaisella tulityöhön osallistuvalla on tärkeä roolinsa. Myös tulityön tekijän on osallistuttava vaarojen tunnistamiseen ja noudatettava annettuja ohjeita.

Tulityö vaatii työnsuorittajalta ja luvan myöntäjältä hyvää perehtyneisyyttä työkohteen vaatimien tulitöiden suojaustoimiin ja asuinkäytössä olevien rakenteiden riskeihin.

Tulityön vartijalta ei edellytetä tulityökorttia, mutta tehtävään ei kelpaa kuka tahansa. Vartijankin on ymmärrettävä tulityöstä aiheutuvat vaarat ja riskit sekä kohteen ympäristön vaarat. Vartijan on osattava tehdä hätäilmoitus, käyttää sammutuskalustoa ja osallistua kipinöiden leviämisen estämiseen.

Luvan myöntää vakuutuksenottaja

Vakuutusehtojen mukaisesti tulityöluvan myöntää ensisijaisesti vakuutuksenottaja eli taloyhtiön hallitus, edellyttäen, että hallituksen puheenjohtajalla tai jollakulla sen jäsenistä on tulityökortti. Tulityöluvan myöntämiseen tarvitaan myös riittävä asiantuntemus ja kokemus, jotta vastuun voi ottaa kannettavakseen. Tästäkin syystä useimmiten luvan myöntäjä on hyvä etsiä hallituksen ulkopuolelta.

Jos tulityökorttia ei ole kenelläkään taloyhtiön hallituksessa, seuraava instanssi on isännöitsijä. Kaikilla isännöitsijöilläkään ei ole tulityökorttia, eivätkä kaikki isännöitsijät edes halua ottaa kantaakseen tulitöistä aiheutuvaa vastuuta.

Jos taloyhtiö tai isännöitsijä eivät syystä tai toisesta myönnä tulityölupaa, on mahdollista käyttää myös ulkopuolista apua, esimerkiksi urakoitsija tai valvoja voi tarjota palveluna tai osana urakkaa myös tulityölupaa. Tällöin käytetään myös useimmiten urakoitsijan tulityösuunnitelmaa. Ulkopuolista asiantuntijaa käytettäessä on hyvä tarkistaa hänen kokemuksensa ja tietojen ajantasaisuus.

Tutustukaa myös oman vakuutusyhtiön suojeluohjeisiin, koska tulitöissä on aina noudatettava niitä.

Tulitöissä voi käyttää joko tilaajan tai urakoitsijan tulityösuunnitelmaa.

Isännöitsijä voi myös luovuttaa valtakirjalla tulitöiden lupaoikeudet pääurakoitsijan vastuuhenkilöille.

Viimeinen oljenkorsi on palkata ammattimainen, koulutettu luvanmyöntäjä ja ostaa häneltä myös tulityösuunnitelma. Useimmiten tästä lankeaa myös iso lasku.

Pähkäilyltä ja virheiltä välttyy, jos tulitöihin liittyvät vaateet ja toimintatavat on määritelty taloyhtiön kiinteistönpidossa ja isännöinnissä käytettävään pelastussuunnitelmaan. Siihen voidaan kirjata, miten tulityöt hoidetaan (tulitöiden suunnittelu) ja määritellä esimerkiksi taho, joka antaa tulityöluvat. Onko se isännöitsijä vai joku ulkopuolinen taho ostopalveluna?

Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevissa suojeluohjeissa edellytetään, että jokaisen tulitöiden kanssa tekemiseen joutuvan on tiedettävä, miten tulityöt tehdään turvallisesti. Tulitöihin liittyvät tehtävät ja vastuut jaetaan tulityöluvassa, tilaajan ja urakoitsijan välisen sopimuksen mukaisesti.

Yleisimpiä tulitöitä vaativia korjauksia ovat esimerkiksi:

 • putki- ja viemäriverkosto
 • kaasuputket
 • vesikatto
 • parvekkeet ja julkisivu
 • sokkeli ja salaojat
 • märkätilan muutokset
 • maalaus (vanhan maalin poisto)
 • kaukolämpö
Pro Pilvipalvelut: Tulityösuunnitelman lista huomioon otettavista asioista

Listasimme hyödyllisiä asioita, jotka on myös hyvä ottaa huomioon

 • Muistakaa alusta lähtien vaarojen kartoitus ja riskien arviointi (taloyhtiön vastuulla).
 • Valitkaa hyvä ja kokenut urakoitsija.
 • Älkää valitko halvinta tarjousta tarkistamatta urakoitsijan tulitöiden tasoa, kokemusta ja toimintatapoja.
 • Yleensä tulityön aikaisesta vartioinnista ja jälkivartioinnista vastaa tulityön tekijä eli urakoitsija.
 • Välttäkää tarpeetonta vastuiden jakamista.
 • Isännöitsijä voi olla fyysisesti toisella paikkakunnalla tai teitä palvelee ison isännöintitoimiston asiakaspalvelu; lupien myöntämisessä kannattaa olla varovainen, jos ei tunne vaaroja ja riskejä!
 • Tulityön tekijät voivat tulla valtakunnallisen sopimuksen kautta ilman paikallistuntemusta
 • Asiantuntijoitakin on monenlaisia – jopa huonolaatuisia.
 • Eri toimijoilla voi olla vanhentunutta tietoa ja käytänteitä.
 • Ottakaa tulityöt huomioon alusta asti mm. suunnitelma-asiakirjoissa.
 • Tehkää kaikesta tarvittavasta kirjalliset dokumentit ja sopimukset (muistakaa niiden asianmukainen arkistointi).
 • Varautukaa myös hätätöihin riittävällä ohjeistuksella eri toimijoille.
 • KAIKKIEN osallistujien vakuutusturvan on oltava kunnossa ja riittävä alusta loppuun.
 • Muistakaa myös yksittäisen huoneiston omistajien tilaamat remontit ja niiden tulityöohjeet.
 • Tarkistakaa voimassa olevat tulityökortit ja tulityösuunnitelman asianmukaisuus.

Tässä 20 hyvää kysymystä tilaajalle (taloyhtiö/isännöitsijä) ja valitulle tulityön tekijälle (urakoitsija)

 1. Oletteko tarkastaneet taloyhtiön pelastussuunnitelmaan mahdolliset ennalta kirjatut tulitöiden menettelytavat ja vastuuhenkilöt?
 2. Tietääkö tilaaja mitä kaikkea luvan myöntämisessä ja itse tulitöissä tulee ottaa huomioon?
 3. Onko urakoijan tulitöiden taso, koulutus, kokemus ja riittävä vastuuvakuutus tarkastettu (olisi hyvä tehdä jo tarjouspyyntövaiheessa)?
 4. Onko vaihtoehtoiset työtavat mietitty urakoitsijaa valittaessa, jottei tehdä turhaan tulitöitä?
 5. Onko luvan myöntäjällä riittävä koulutus (mm. tulityökortti), ymmärrys ja kokemus tulitöistä, jotta hän voi toimia myöntäjänä?
 6. Jos taloyhtiö tai isännöitsijä ei voi olla luvan myöntäjä, niin oletteko hankkineet ulkopuolisen ammattilaisen ja tarkistaneet hänen soveltuvuuden tehtävään?
 7. Oletteko tutustuneet oman vakuutusyhtiönne suojeluohjeisiin ja noudatetaanko niitä?
 8. Onko tarvittavien henkilöiden tulityökortit ja niiden voimassaolo tarkastettu asianmukaisesti?
 9. Käykö luvan myöntäjä konkreettisesti tarkastamassa tulityöpaikan, jotta hänellä on todellinen käsitys tilanteesta ja varotoimista ennen luvan myöntämistä?
 10. Tehdäänkö riskien arviointi paikan päällä yhteistyössä luvan myöntäjän ja tulityön tekijöiden toimesta?
 11. Onko tulityöluvan myöntäjä tarkistanut, että riittävän hyvää tulityösuunnitelmaa noudatetaan, kohteen vaatima riittävä alkusammutuskaluston on määritetty, tulityövartiointi on kunnossa ja tarvittavat turvatoimet on tehty luvan mukaisesti ennen töihin ryhtymistä – ja että niitä noudatetaan töiden ja taukojen  aikana.
 12. Kenen tulityösuunnitelmaa noudatetaan ja onko sen sisältö ja sopivuus tarkastettu?
 13. Onko tulityöpaikalla luvan edellyttämä ja kunnossa oleva alkusammutuslaitteisto?
 14. Onko tulityön aikana paikalla varmasti sekä tulityön tekijä että tulityön vartija?
 15. Osaavatko he tehdä hätäilmoituksen, käyttää alkusammutuskalustoa ja estää kipinöiden/tulipalon leviämisen?
 16. Ovatko tulityön aikainen vartija ja jälkivartija ajan tasalla omasta tehtävästään ja tulityön sekä kohteen vaaroista?
 17. Onko taukojen aikainen vartiointi huolehdittu asianmukaisesti?
 18. Ovatko kaikki osallistujat ymmärtäneet annetut ohjeet, oman vastuunsa sekä luvan voimassaoloajan ja määritetyn tulityöpaikan? Niitä ei saa muuttaa tai tulkita ilman uutta arviointia ja lupamenettelyä!
 19. Onko luvasta annettu omat kappaleet:  1. Tulityöluvan myöntäjälle  2. Tulityöntekijälle  3. Tulityön aikaiselle tulityövartijalle sekä  4. Työn jälkeiselle tulityövartijalle
 20. Ja lopuksi! Muistakaa arkistoida luvat (1 vuosi) ja kaikki muut tarvittavat dokumentit.

Näiden ohjeiden noudattamisella tulityöt ovat turvallisempia ja toiminta on asianmukaista. Jos lipsutte niistä, niin riskit ja vastuut kasvavat välittömästi!

Pro Pilvipalvelut: Tulityösuunnitelman 20 kysymystä

Tulityöt kaukolämpöasiakkaiden tiloissa

Energiateollisuus -logo

Alta löydät erittäin hyvän ohjeen siitä, kuinka kaukolämpöyhtiöt toimivat asianmukaisesti tulitöiden osalta. Siitä voi muokata myös muiden kuin kaukolämpöurakoitsijoiden käyttöön toimivan tulityösuunnitelman Pro Tulityöllä.

Kaukolämpöyritykset tekevät ja teettävät tulitöitä omissa kiinteistöissään, ulkotiloissa ja myös asiakkaiden kiinteistöissä. Tulityö on työtä, jossa syntyy kipinöitä tai jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista. Tulitöitä ohjaa:

 • Pelastuslaki
 • Vakuutussopimuslaki
 • Työturvallisuuslaki
 • Rikoslaki
 • Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista
 • Tulityöt turvallisuusohje; Finanssiala ry
 • Tulitöiden paloturvallisuus, standardi 5900; SFS

Pelastuslain mukaan tulityöhön ryhdyttäessä on huolehdittava riittävistä varotoimista. Lainsäädännön velvoitteiden rikkomisesta, tahallisesta välinpitämättömyydestä tai laiminlyönnistä vakuutuskorvauksia voidaan alentaa tai ne voidaan evätä kokonaan.

Tulityöohjeistukset on tyypillisesti laadittu tilanteisiin, joissa rakennuksen omistaja tilaa tulityötä sisältävän urakan omaan kiinteistöönsä. Tällöin vakuutusyhtiöiden edellyttämä tulityösuunnitelma sisältyy yleensä rakennuksen pelastussuunnitelmaan ja tilaajan (rakennuksen omistajan) ja urakoitsijan välisessä sopimuksessa voidaan sopia vastuunjaosta. Kun kaukolämpöyritys tekee tai teettää tulitöitä asiakkaan kiinteistössä omille laitteilleen (joskus myös asiakkaan omistamille laitteille), työlle ei ole vastaavaa kytkentää kiinteistön omistajaan ja sen tulityösuunnitelmaan. Kaukolämpöyhtiön ja kaukolämpöasiakkaan välillä tehdyssä sopimuksessa on kuitenkin määritetty kaukolämpöyhtiön oikeus tehdä tulitöitä oman tulityösuunnitelmansa mukaan myös asiakkaan tiloissa.

Seuraavassa on annettu käytännön sovellusohjeet, miten kaukolämpöyritys voi täyttää vakuutusyhtiöiden edellyttämän turvallisuus-/suojeluohjeen tehdessään tai teettäessään tulitöitä asiakkaiden kiinteistöissä. Ohjeet on laadittu yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityötoimikunnan kanssa. On kuitenkin huomattava, että tämä ohjeistus ei ole vakuutusyhtiöitä sitova. Vakuutusyhtiöiden ehdoissa voi olla poikkeamia Finanssiala ry:n tulitöiden mallisuojeluohjeisiin.

Kaukolämpöyrityksen tulityösuunnitelma

Jos kaukolämpöyritys tekee tulitöitä, sillä tulee olla kirjallinen tulityösuunnitelma.

Tulityösuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat asiat:

 • tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö, joka ylläpitää tulityösuunnitelmaa ja huolehtii, että turvallisuus-/suojeluohjeen määräykset on mahdollista toteuttaa käytännössä
 • henkilöt, joilla on oikeus myöntää tulityölupa
 • henkilöt, joilla on oikeus tehdä tulitöitä
 • tulitöissä tarvittavien suojausmateriaalien ja alkusammutuskaluston saatavuus sekä
 • tulityövartioinnin järjestäminen
 • vakuutuksenottajan tuotannosta, toimitiloista, ympäristöstä ja muista vastaavista tekijöistä
 • aiheutuvat tulityöturvallisuuteen vaikuttavat muut huomioon otettavat asiat
 • vakituiset tulityöpaikat.

Kaukolämpöyrityksen tulityösuunnitelmaan kirjataan, että kaukolämpöyritys voi tehdä tai teettää tilapäisiä tulitöitä oman tulityösuunnitelmansa mukaisesti myös muissa kuin omissa kiinteistöissään. Tällaisia ovat esim. putkien hitsaustyöt asiakaskiinteistön lämmönjakohuoneessa tai tontilla rakennuksen välittömässä läheisyydessä.

Tulityösuunnitelmassa on hyvä määritellä myös, miten katualueilla tehtävien tulitöiden vaarojen selvitys suoritetaan ja antaa ohjeita huomioitavista seikoista ja olosuhteista. Selvityksen perusteella tulee suorittaa riskinarvio, vaatiiko myös katualueella tehtävä työ tulityölupamenettelyn.

Tilapäinen tulityöpaikka

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain henkilö, jolla on voimassa oleva tulityökortti. Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina kirjallinen, määräaikainen tulityölupa. Ennen tulityöluvan myöntämistä tulityöpaikalla on tehtävä tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi. Tulityöluvan myöntäjä määrää tulityöluvassa turvatoimet, jotka hän on todennut tarpeelliseksi tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Tulityön saa aloittaa vasta, kun tulityöntekijä ja tulityövartija ovat varmistaneet, että tulityöluvassa määrätyt turvatoimet on toteutettu. Tulityöluvassa on nimettävä tulityöluvan myöntäjä, tulityöntekijät ja tulityövartijat.

Tulityövartija valvoo, että tulityöturvallisuus säilyy tulityöpaikalla. Tulityövartiointi on toteutettava koko työn ajan, myös työtaukojen aikana. Tulityön jälkeen on tulityövartiointi toteutettava tulityöluvan mukaisesti, kuitenkin vähintään yhden tunnin ajan. Tulityöntekijä ei voi toimia työnaikaisen tulityönvartijana. Tulityövartijan on tiedettävä tulityöstä aiheutuvat vaarat, osattava tehdä hätäilmoitus ja käyttää tulityöpaikalle varattua alkusammutuskalustoa.

Tulityöluvan myöntäjä

Tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Tulityölupa myönnetään määräajaksi ja se on tulityöpaikkakohtainen. Vain tulityöluvassa mainitut tulityöt ovat tulityöpaikalla sallittuja.

Lämmönmyyjällä on oikeus tehdä asiakkaan kiinteistössä omien johtojensa ja laitteidensa asennus- ja korjaustöitä. Asiakkaan ja kaukolämpöyhtiön välillä tehdyn lämpösopimuksen sopimusehdoissa voidaan sopia, että lämmönmyyjällä on lupa tehdä kiinteistössä myös tulityöluvan edellyttämiä töitä. Tulityöt tehdään silloin lämmönmyyjän tulityösuunnitelman mukaisesti. Lämmönmyyjä voi sopimusehtojen perusteella tehdä kiireellisissä tapauksissa tulitöitä myös lämmönjakohuoneessa sijaitseville asiakkaan kaukolämpölaitteille ilman erillistä sopimusta.

Lämmönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle asennus- ja korjaustöistä ja tulitöistä etukäteen. Kiireellisistä töistä ilmoitetaan heti kun mahdollista.

Tulityöluvan myöntää ensisijaisesti kiinteistön tulityösuunnitelmassa mainittu henkilö silloin, kun kaukolämmön sopimusehdoissa ei ole sovittu tulitöiden tekemisestä. Mikäli kiinteistöllä ei ole edellytyksiä toimia tulityöluvan myöntäjänä, tulityöluvan voi myöntää kaukolämpöyrityksen tai tämän aliurakoitsijan tulityösuunnitelmassa nimetty henkilö.

Vastuuvakuutus

Kaukolämpöyrityksen vastuuvakuutuksessa kannattaa olla maininta siitä, että kaukolämpöyritys tekee tai teettää tilapäisiä tulitöitä myös muissa kuin omissa kiinteistöissään.

Lisätietoja

Tulitöistä lisätietoa löytyy Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön www.spek.fi ja Finanssiala ry:n
www.finanssiala.fi internet-sivuilta.

Lähde: Energiateollisuus ry:n tiedote 21.12.2018

Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö ja ohjeisto

Lisätietoa tulityöluvista

Lue lisää tulityöluvista aiheen omilta sivulta osoitteesta www.tulityolupa.eu

Pelastussuunnitelma

Taloyhtiöllä pitää olla ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma ja siinä osa, kuinka tässä taloyhtiössä tulityöt hoidetaan ja määriteltynä, kuka antaa tulityöluvat.

Lue lisää taloyhtiön pelastussuunnitelmasta

Scroll to Top